40 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ 4 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนบน
28 ก.ค. 2560

วนช.ขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ชู 40 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ 4 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนบน

40 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ 4 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนบนดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้รับงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และวิทยาลัยฯได้กำหนดจัดโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและสอบทานข้อมูลการท่องเที่ยวตามภูมิศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) ของจังหวัดดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย ถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอ พัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และแปลภาษาต่างประเทศ งบประมาณโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในวงเงินทั้งสิ้น 1,955,250 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ตามแผนการใช้เงินที่ได้รับอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายใต้สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

อ่านเพิ่มเติม : เว็บไซต์บริการวิชาการวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 

ใส่ความเห็น