รายงานการพัฒนาตนเอง

Title
เตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่า เพื่อความเป็นพลเมืองอาเซียน(อ.อุไร บุตรทองดี)
 1 file(s)  7 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 20-04-2019 Download
การประยุคต์ใช้Google Plusในการเรียนการสอน
 1 file(s)  7 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 20-04-2019 Download
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่าเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียน น.ส.เพ็ญวิไล แก้วเพชร
 1 file(s)  4 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 21-04-2019 Download
การจัดการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
อบรมเรื่องแนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย
 1 file(s)  2 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การถ่ายทอดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัย (อ.ภรณ์พักตรา) 18มี.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (ณิษา จารุสิริชัย)
 1 file(s)  2 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงาน
 1 file(s)  3 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและการเขียนรายงาน
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 1 file(s)  2 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยฯ
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 19-21 มีนาคม 2557 (อ.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการกลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมฯ 31 มีนาคม 2557(อ.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน AEC อาจารย์ยกสมน เจ๊ะเฮง
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
Erican International English (อ.สรัพร_อร่ามรัศมีวาณิชย์) 1 เม.ย.-24พ.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล 22 เม.ย.57(ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (อ.ศศิธร อุชุพงศธร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
พัฒนาศักยภาพถาษาอังกฤษ 1 เมษายน 2557 (อ.อินทรียา หลักันชะ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
ประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ(อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว) 30พ.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
อบรมภาษาญี่ปุ่น Sakura Network 31 พ.ค.-1มิ.ย.57 (อ.นุชนันต์)
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การประชุมวิชาการระดับชาติฯการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่4 (ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม)11-13 มิ.ย.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
พัฒนาความรู้สู่การปฏฺิบัติ เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน(อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว) 12 มิ.ย.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
สัมมนาเชิงวิชาการ เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นไว้และมองไปข้างหน้า(อ.เบญญา) 8 มิ.ย.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
อบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ 26-29 มิ.ย.57(อ.กนกวรรณ ศรีขวัญ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การสร้างเครือขายด้านการวิจัยในประเทศ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 25-26 มิ.ย.57(อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
อบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (อ.กนกวรรณ ศรีขวัญ) 18-21 ส.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
มาตรฐานวารสารวิชาการไทยระดับชาติและนานาชาติ(ดร.ชุลีวรรณ ดร.ศันสนีย์) 25-26 ก.ย.57
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
โครงการให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตร 15 ก.ย.57 (อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20 (อ.สรัลพร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
สัมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวสู่ดินแดนฝนแปด แดดสี่(น.ส.เพ็ญวิไล อ.เกสสิณี)
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 21-04-2019 Download
อบรมภาษาญี่ปุ่น โครงการ Sakura 8,9 พ.ย. (อ.นุชนันต์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
ประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา(อ.นุชนันต์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น1 (ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 21-04-2019 Download
อบรมหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองในงานบริการ อาจารย์ดิศเณศวร์ อัครเศรษฐศิริ
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
ค่ายเยาวชน อาเซียน English and Multiculture of ASEAN Acamp – อ.ณิษา จารุสิริชัย
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
การเขียนโครงการและประเมินโครงการ – อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
โครงการแนะแนวอาชีพ “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 2556” – อ.ยกสมน เจ๊ะเฮง
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม อาจารย์อินทรียา หลีกันชะ
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุค AEC อาจารย์มัลลิตา ชูติระกะ
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมเรื่องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคนอาเซียน อาจารย์มัลลิตา ชูติระกะ
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม – อ.อินทรียา หลีกันชะ
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
การทำวิจัยในชั้นเรียน – อ.สรัลพร อร่ามรัศมีวาณิชย์
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
สัญจร MRA: การเคลื่อนย้ายแรงงาน – อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฯ อาจารย์สรัลพร อร่ามรัศมีวาณิชย์
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตร ฯ เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน – อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา – อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
การใช้งานระบบบริการการศึกษา – อ.ภรณ์พักตรา ศักดา
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
สัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไป 2556 อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร อาจารย์ศศิธร อุชุพงศธร
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับอาจารย์ อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมหลักสูตรสปาเพื่อความงาม ดร.สิญาธร ขุ่นอ่อน (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์ณิษา จารุสิริชัย (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ดร.สิญาธร ขุ่นอ่อน (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ อาจารย์ณิษา จารุสิริชัย
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์สรัลพร อร่ามรัศมีวาณิชย์ (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร IELTS อาจารย์ศศิภา ศรีทวี (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
โครงการอบรม การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมิติใหม่ ความหวังใหม่ อนาคตใหม่ อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
แนวทางการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯสู่ประชาคมอาเซียนม, 2556 (อ.ศศิภา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ภรณ์พักตรา ศักดา (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจารย์ณิษา จารุสิริชัย (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯระดับอุดมศึกษา 13 ธันวาคม 2556 (อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 21-04-2019 Download
วิถีชุมชน วิถีท่องเที่ยว บ้านคลองโร ระยะที่ 2 (ดร.ชุลีวรรณ และนายเจตนัยธ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 21-04-2019 Download
การประชุมรับฟังความคิดเห็น(Eco_Forum)ครั้งที่1 เพื่อพัฒนาแผนแม่บทฯ(ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 21-04-2019 Download
Active Learning and Civic Education (อ.เบญญา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 21-04-2019 Download
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5 (อ.ธนาวิทย์ และน.ส.เพ็ญวิไล)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 20-04-2019 Download
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา (อ.ศศิภา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง 20-04-2019 Please login to download
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่2 ผู้เข้าอบรม อ.มัณฑน์นันท์ และ อ.จิตรี
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 20-04-2019 Download
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 20-04-2019 Download
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (อ.อุไร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 20-04-2019 Download
เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (อ.จิตรี,อ.มัณฑนันท์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 20-04-2019 Download
อบรมเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานCreativity-Based Learnnig อ.เกสสิณี
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 20-04-2019 Download
การนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยต่อคณะผู้ตรวจสอบฯ (ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 20-04-2019 Download
The 2nd Engagement Thailand Annual Conference (ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 20-04-2019 Download
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง Food Security Managerment of Consumers in Surat Thani Province,Thailand (ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 20-04-2019 Download
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (อ.วิชชุตา/อ.นุชนันต์/ดร.ชุลีวรรณ/อ.เกสสิณี/อ.ยกสมน)27-30 เมษายน 2559
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
amadeus selling platform connect 18 พ.ค. 59 อ.จุฑารัตน์
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (จุฑารัตน์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ณิษา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ภรณ์พักตรา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.มัลลิตา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.มัณฑน์นันท์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 19-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ยกสมน)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.วิรุฬห์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ศศิธร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ศศิธร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (ดร.สิญาธร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรม โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอวิจัยฯ (อาจารย์มัณฑน์นันท์) 27 พ.ค. 59
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 20-04-2019 Download
ประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (12 พ.ค. 59) (ดร. ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 29 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 59 (อาจารย์มัณฑน์นันท์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
การอบรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอน 5 มิ.ย. – 2 ก.ค. 59 (อาจารย์ยกสมน)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar) ระดับหลักสูตร มคอ. 7 (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 11และ12 กรกฎาคม 59
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ 7 ถึง 8 กรกฎาคม 59 (อ.มัณฑน์นันท์และอ.จารีย์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 15 ก.ค. 59 (อ.มัณฑน์นันท์และอ.จิตรี)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the international conference for sociences (ดร.ชุลีวรรณ,อ.จารีย์) ณ เยอรมนี
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
การใช้ social mediaเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 18-20 สิงหาคม 2559 (อาจารย์จิตรี)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
การขอทุนอุดหนุนการวิจัย 5 สิงหาคม 2559 (อาจารย์มัณฑนันท์)
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 4 สิงหาคม 59 (อาจารย์มัณฑนันท์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต วันที่ 4 สิงหาคม 59 (ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 20-04-2019 Download
ทิศทาง และ กระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคมอาเซียน(น.ส.ศรีสุดา แก้วอำรัตน์) 4, 5 ก.ย. 2557
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
บริหารจัดการความรู้ฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 10-11 มิ.ย.57 (น.ส.เพ็ญวิไล ,น.ส.วรารัตน์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแปนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (น.ส.เพ็ญวิไล) 20 มิ.ย.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
พัฒนาความรู้สู่การปฏฺิบัติ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (น.ส.เพ็ญวิไล) 12 มิ.ย. 57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
ศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่มรดกโลกและมรดำอาเซียน รุ่นที่1 28-30 เม.ย.57(น.ส.ขนิษฐา บุญนำ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
สัมมนาและเจรจาธุรกิจ Software Talk-Tourism Solutions (นายพิทักษ์ ทองเกษม)29 พ.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร ให้ติดอันดับ webometrics 12-14 พ.ค.57 (นายพิทักษ์ ทองเกษม)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
อบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่าฯ (น.ส.เพ็ญวิไล,น.ส.นันทิกร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (น.ส.เพ็ญวิไล) 22-24 ส.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (น.ส.วรารัตน์) 22-24 ส.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (น.ส.วาสนา) 22-24ส.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (น.ส.ศรีสุดา) 22-24 ส.ค.57
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
อบรมภาษาอังกฤษ Erican International English 31 มี.ค.-24 พ.ค.57 (น.ส.วรารัตน์ เทือกทิพย์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
การพัฒนาโปรแกรมฯการพัฒนา Windows Application&Database with Visual, 2557 (นายพิทักษ์ ทองเกษม )
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
อบรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ 25 พฤศจิกายน 2557(น.ส.ปิยนาฏ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 20-04-2019 Download
โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฯ 21 ตุลาคม 2557(น.ส.เพ็ญวิไล,น.ส.อุราวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 19-04-2019 Download
อบรมผู้นำยุคใหม่ 28-30 เม.ย.57 (นายยรรยง ศรีฟ้า)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 19-04-2019 Download
อบรมค้นหาหุ้นด้วยบริการของ SET IC- 14 พ.ย.56 นส.วาสนา เพชรกาศ นางสาวปิยนาฎ ขจรศักดิ์สิริกุล นายเจตนัยธ์ เพชรศรี
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2556 19-04-2019 Download
อบรม Erican International English นส วรารัตน์ เทือกทิพย์ (2557)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 19-04-2019 Download
สัมมนาและเจรจาธุรกิจ Solfware Talk Tourism Solutions นายพิทักษ์ ทองเกษม (2557)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 19-04-2019 Download
สร้างอนาคตไทย 2020 (22 พ.ย.56) นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2556 19-04-2019 Download
การพัฒนาเว็บไซด์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics นายพิทักษ์ ทองเกษม (2557)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 19-04-2019 Download
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ นางสาวจันทิมา เจะตัม (2556)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2556 19-04-2019 Download
การจัดการพื้นที่มรดกโลกและมรดกอาเซียน นางสาวขนิษฐา บุญนำ (2557)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 19-04-2019 Download
อบรมการเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 27-28 ก.พ.58(น.ส.อนุรัก เนียมมูสิก)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 19-04-2019 Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ NRMS ใน4ภูมิภาค 16 ก.ค.58(น.ส.เพ็ญวิไล)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 19-04-2019 Download
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ขั้นสูง)19 มิ.ย.58(น.ส.นันทิกร หินอ่อน)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 19-04-2019 Download
อบรมโครงการกิจกรรม5ส. 9 มิถุนายน 2558(น.ส.ปิยนา,น.ส.นันทิกร,น.ส.ขณิษฐา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 19-04-2019 Download
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ (น.ส.กชฌกรณ์ มีพัฒน์, 2558)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 19-04-2019 Download
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 (นางสาววรารัตน์ เทือกทิพย์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 19-04-2019 Download
อบรมเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม(น.ส.วรารัตน์ เทือกทิพย์) 17-18 ธ.ค. 58
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 19-04-2019 Download
กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ (นางสาวนันทิกรหินอ่อน)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 19-04-2019 Download
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริการการศึกษาของเจ้าหน้าที่ระดับคณะ (Back_Office) วันที่ 24 มีนาคม 59
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 19-04-2019 Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยสถาบัน (ศรีสุดา) 31 มีนาคม 59
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 19-04-2019 Download
แบบรายงานการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 18 ชม. เดือน มีนาคม 59 (ปิยนาฏ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 19-04-2019 Download
รายงานการฝึกอบรม การประเมินแผนงานและโครงการ (ปิยนาฏ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 19-04-2019 Download
โครงการค่ายผลงานวิชาการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานฯ (ศรีสุดา) 25 ถึง 27 พ.ค. 59
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ(10 มิ.ย.59) (น.ส.เพ็ญวิไล)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
โครงการค่ายผลงานวิชาการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานฯ นลวัชร์ 25 ถึง 27 พ.ค. 59
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร วันที่ 20-22 กรกฎาคม 59 (นายจิรัชย์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
โครงการจัดการความรู้เรื่องการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 5 สิงหาคม 59 (วรารัตน์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต (วรารัตน์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
อบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2559 (พิทักษ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
แนวทางการใช้งานระบบบริการการศึกษา หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 16 สิงหาคม 2559(อุราวรรณ ศิริแสง)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 20-04-2019 Download
การจัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้างราคากลางฯ 26-27 พฤษภาคม 2561 (ยรรยง)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (อนุรัก)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ขนิษฐา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (จุฑารัตน์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ดอกรักษ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ตริตาภรณ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (นลวัชร์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ปุญญิศา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ภูวนาท)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษาภาคม 2561 (วรารัตน์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (วัชรพร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Photo Shop 8 มิถุนายน 2561 (วัชรพร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 20-04-2019 Download
เทคนิคการจัดทำเอกสารด้วย Ms Word ชั้นสูง 13 มิถุนายน 2561 (วัชรพร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 18-04-2019 Download
ประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2561 (จุฑารัตน์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 19-04-2019 Download
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน E-DOC 30 มีนาคม 2561 (อนุรัก)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 19-04-2019 Download
อบรมผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ฯ 7- 8 พฤษภาคม 2561 (นลวัชร์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 19-04-2019 Download
อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 6-7 กรกฎาคม 2561 (ตริตาภรณ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 19-04-2019 Download
อบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 4-5 สิงหาคม 2561(ขนิษฐา,ปุญญิศา,เกษร)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 19-04-2019 Download
อบรมเชิงปฏิบัติการ HolisticCreativeEducation 9-10 สิงหาคม 2561(ดร.มัลลิตา อ.กนกวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 19-04-2019 Download
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WIL) 2-3 สิงหาคม 2561(ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 19-04-2019 Download
อบรมเชิงปฏิบัติการการอ้างอิงผลงานและตรวจสอบ Plagiarism 10 สิงหาคม 2561(ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 19-04-2019 Download
อบรมสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร Amadeus basic Reservation 20-24 สิงหาคม 2561 (ดร.ชุลีวรรณ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 19-04-2019 Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 2-3 สิงหาคม 2561 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 18-04-2019 Download
โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 11 กันยายน 2561 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 18-04-2019 Download
โครงการอบรม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นศ.ในยุค 4.0 12 ธันวาคม 2561 (นางสาวมัณฆน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 18-04-2019 Download
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่1 28-29 มกราคม 2562 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
 1 file(s)  5 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 18-04-2019 Download
ดูงานระบบสำรองที่นั่ง Amadeus 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (ผศ.ภรณ์พักตรา ศักดา)
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 18-04-2019 Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ 29-30 เมษายน 2562 (ดร.มัลลิตา ชูติระกะ)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายวิชาการ ปี 2562 07-06-2019 Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพและหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์ 16-17 พฤษภาคม 2562 (นางสาวอนุรัก เนียมมูสิก)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 07-06-2019 Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพและหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์ 16-17 พฤษภาคม 2562 (นางสาววัชรพร ชุ่มเผือก)
 1 file(s)  1 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 07-06-2019 Download
หลากหลายเส้นทางสู่ศาสตราจารย์ 2 พฤษภาคม 2562 (ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายวิชาการ ปี 2562 20-06-2019 Download
โครงการอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม 12-14 มิถุนายน 2562 (ดร.มัลลิตา ชูติระกะ และ ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายวิชาการ ปี 2562 20-06-2019 Download
โครงการ การถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 12 มิถุนายน 2562 (อ.มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
 1 file(s)  3 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายวิชาการ ปี 2562 20-06-2019 Download
โครงการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 10 -11 มิถุนายน 2562 (อ.มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
 1 file(s)  2 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายวิชาการ ปี 2562 20-06-2019 Download
อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 3-7 มิถุนายน 2562 (อ.เบญญา จริยวิจิตร)
 1 file(s)  2 downloads
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายวิชาการ ปี 2562 26-06-2019 Download
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการสมัยใหม่ Modernized service 10 พฤษภาคม 2562 (อ.เบญญา)
 1 file(s)  0 download
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายวิชาการ ปี 2562 26-06-2019 Download