รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
25 พ.ค. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการ กศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เลือกเรียนที่สุราษฎร์ธานีหรือเกาะสมุยก็ได้

จำหน่ายใบสมัคร

 • 6 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2559

รับสมัคร:

 • 13 – 17 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

เรียนที่ไหนสมัครที่นั่น

 • เรียนที่สุราษฎร์ธานี ซื้อใบสมัครและสมัครที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เรียนที่เกาะสมุย ซื้อใบสมัครและสมัครที่ ฝ่ายธุรการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าเอกสารแนะนำการสมัคร

 • ใบสมัคร ชุดละ 200 บาท
 • ค่าสมัคร 300 บาท

สาขาที่เปิดรับสมัคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาการเมืองการปกครอง
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 • สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คณะวิทยการจัดการ

 • สาขาธุรกิจเกษตร
 • สาขาธุรกิจอาหาร
 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพย์ฯ
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการเงินการธนาคาร
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน

หลักสูตรเทียบโอน

 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาการบัญชี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 • สาขาการท่องเที่ยว

คณะนิติศาสตร์

 • สาขานิติศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 077 913333 ต่อ 3902 หรือ 077 319357

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและรายละเอียด

ใส่ความเห็น