ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2556
02 ก.ย. 2556

ปัจฉิมนิเทศกลุ่มเรียน 5486.071

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2556

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เทียบ) ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน 5486.071

วันที่ 9 กันยายน 2556

ณ ห้อง VDO Conference อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

     ในภาคเรียนที่ 1/2556 นักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เทียบ) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 กลุ่มเรียน คือ 5486.071 มีกำหนดสำเร็จการศึกาาจำนวนทั้งสิ้น 30 คน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตน และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหลังสำเร็จการศึกษา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หลักงสำเร็จการศึกษา รวมทั้งข้อมูลในการเตรียมตัวรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำแนวคิดที่ได้รับฟังโอวาทของผุ้บริหาร รวมถึงข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในการทำงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ : กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ กลุ่มเรียน 5486-071

ใส่ความเห็น