ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างองค์ความรู้ สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมีปณิธานที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาสหวิทยาการ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล”

พันธกิจ (Mission)

1. บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

2. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสู่การแข่งขันระดับชาติและระดับภูมิภาค ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

3. พัฒนาเนื้อหาวิชาการ แนวทางในการปรับหลักสูตร งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาวิชาการ

4. เกิดสาขาทางด้านอุตสาหกรรมการบริการใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือทางเครือข่ายวิชาการและภาคีเครือข่าย

5. การบริหารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวในอนาคตต้องมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส สู่การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตามวิทยาการใหม่ๆ โดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี

    ภายใต้วิสัยทัศน์นี้จะเน้นการบูรณาการธุรกิจบริการบนฐานความรู้ทางด้านการจัดการและนวัตกรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งความสำคัญของการบูรณาการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวนี้จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

1. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. บูรณาการการเรียนการสอนด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศทางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นองค์กร หน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

3. บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียน

4. บูรณาการสหวิทยาการทางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการรูปแบบใหม่ๆ

อัตลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

1. บุคลิกภาพดี
2. มีจิตบริการ
3. เชี่ยวชาญภาษา
4. รักษาสิ่งแวดล้อม