ประวัติวิทยาลัยฯ

เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เริ่มผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2534 โดยในขณะนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สังกัดอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แต่ความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะตลาดแรงงานในธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และการขนส่ง ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ของภาคใต้ รวมถึงภาคอื่น ๆ ของประเทศ ยังมีความต้องการสูงขึ้นเป็นลำดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวออกมาตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคใต้ตอนบนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไป ถือเป็นความร่วมมือภายในภูมิภาค ที่จะทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขึ้นภายในภูมิภาคและภายในประเทศ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ ตำบล   ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในปี 2553 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มีศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จำนวน 2 ศูนย์ คือ  หน่วยบริการฐานพื้นที่เกาะสมุย  เปิดสอนที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อาคารไอทีสแควร์  ชั้น  11  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ชม

Our campuses are living laboratories for sustainability.

HELP TOPICS

Are Sed ut perspiciatis unde omnis natus error?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Are Sed ut perspiciatis unde omnis natus error?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Are Sed ut perspiciatis unde omnis natus error?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Are Sed ut perspiciatis unde omnis natus error?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

FAQ

Are Sed ut perspiciatis unde omnis natus error?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad
ipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Are Sed ut perspiciatis unde omnis natus error?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Are Sed ut perspiciatis unde omnis natus error?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Are Sed ut perspiciatis unde omnis natus error?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

ใส่ความเห็น