09 ก.พ. 2561

ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 57 และภาพอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา

ใส่ความเห็น