27 พ.ค. 2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรับตรงครั้งที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประกาศราชชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรับตรงครั้งที่ 3 (สอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2557) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ประจำปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รับตรง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายวันรายงานตัวของนักศึกษาสาขาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่

คณะ/สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียม

ค่าชุดนักศึกษา

ค่าหอพัก

(กรณีพักหอ)

รวม

แรกเข้า

การศึษาเหมาจ่าย

1

การท่องเที่ยว

1,650

7,750

1,500

9,000

19,900

2

ธุรกิจการบิน

3,650

22,700

1,500

16,000

43,850

3

การจัดการอุตฯและการบริการระหว่างประเทศ

3,650

47,700

1,500

16,000

68,850

ใส่ความเห็น