07 มี.ค. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 2


วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์
(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 2

กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2557              
– สอบข้อเขียน (9.00 – 12.00 น.) ณ ห้องนิลกานต์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– สอบสัมภาษณ์ (13.00 – 16.00 น.) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 13 มีนาคม 2557               
– ประกาศผลการสอบคดัเลือก ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว หรือ www.inter.sru.ac.th
– รายงานตัว (9.00 –16.00 น.)

วันที่ 17-28 มีนาคม 2557
– ฝึกอบรม

วันที่ 25 เมษายน 2557
– ประกาศผลสอบ

 

 

ใส่ความเห็น