17 เม.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรม

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. -11.00 น. ณ ห้องนิลกานต์ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  

สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่อง

 

           

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

   

1

นาง

กรรณิกา

สุวรรณชาติ

   

2

นางสาว

กิ่งกาญจน์

แสงทวีทรัพย์

   

3

นาย

กิจจา

จันทะภา

   

4

นางสาว

ชฎากาญ

บุญบำรุง

   

5

นาย

ชยุต

ชวนทิวรรธ์น

   

6

นางสาว

ชุติมา

กุดวิเทศ

   

7

นางสาว

เติมสิริ

ชำนาญเมือง

   

8

นางสาว

ธนพร

แซ่ลิ้ม

   

9

นาย

ธราทร

นวลแก้ว

   

10

นาย

ธีระพงศ์

สโมสร

   

11

นางสาว

นลินดา

แรมจะบก

   

12

นางสาว

นัทชภา

ดิลกกรเดชน์

   

13

นาง

ประภาดา

ศตรศรี

   

14

นางสาว

ปิยนุช

สุวรรณรัตน์

   

15

นาย

พงษ์พัฒนา

พ่วงความสุข

   

16

นางสาว

เพชราภรณ์

วันเดอแมน

   

17

นาย

ภัคเกษม

ณ นคร

   

18

นาย

ยงยุทธ

ราชานา

   

19

นาย

รังสี

ชูสุวรรณ

   

20

นางสาว

ราวดี

อ่างชัย

   

21

นาย

วัชรกร

แซ่ก๊ก

   

22

นางสาว

วันทนา

แซ่อึ้ง

   

23

นาง

วิมลสิริ

ยงประเดิม

   

24

นาย

วุฒิราญ

ประชุมรักษ์

   

25

นาย

สมโภช

ศุภรัตนวิไล

   

26

นาง

สัญญา

ดอยวิไล

   

27

นางสาว

สายใจ

แซ่เจ้า

   

28

นาย

สุทธิพันธ์

สุวรรณบัณฑิต

   

29

นางสาว

สุนันทา

แซ่ตั้ง

   

30

นางสาว

สุพร

ภัทรอนุวงศ์

   

31

นางสาว

สุรีย์รัตน์

คงสุวรรณ์

   

32

นางสาว

อชิดา

วิชัยดิษฐ

   

33

นางสาว

อโณทัย

วัฒนกิจรุ่งโรจน์

   

34

นางสาว

อ้อมจิตร

เมืองขาว

   

35

นาย

เอนกพงศ์

สุขสว่างโรจน์

   

36

นาย

จิ้นฝ่า

แซ่เซ่น

   

37

นางสาว

ภัทราวดี

สาเรศ

   

38

นางสาว

เปรมฤดี

ศรียาภัย

   

39

นางสาว

วนิดา

ไชยสัตยารักษ์

   

40

นางสาว

เฟ่ยเหลียน

แซ่ฉั่ว

   

41

นาย

มอนโด

บากอง

   

42

นางสาว

เพชราภรณ์

วันเดอแวน

   

43

นางสาว

ศิรภา

ริยาพันธ์

   

44

นาง

รัตนาพร

ชูขำ

   

45

นาย

ธนกฤติ

หีมหล๊ะ

   

46

นาง

สมสุข

สิทธิแดง

   

47

นาย

อุดมศักดิ์

ชูศิลป์

   

48

นางสาว

ตันติกาญจน์

คมลักษณ์

   

49

นาย

พรชัย

โรจน์เวฬุริยวงศ์

   

50

นาย

บรรจง

รุ่งเรืองใบหยก

   

51

นาง

ศศิพิชญ์

อิทธิอริยวิกุล

   

52

นาย

ธเนศ

หอมสิน

   

53

นาง

สูหยิน

สุขสวัสดิ์

   

54

นาย

สุทธิรักษ์

หนองแก้ว

   

55

นางสาว

คนึงนิจ

ศรีนิล

   

56

นางสาว

วรารัตน์

ชูบุญ

   

57

นางสาว

โชติมา

ชมชื่น

   

58

นางสาว

ญานินทร์

บัวทองภู่

   

59

นาย

อดิศักดิ์

สุทธิพันธ์

   

60

นาย

ธีระพงษ์

ประคีตะวาทิน

   

61

นาง

วาสนา

แซ่กี่

   

62

นาย

กฤตย์

ศิริขจรกุลธาดา

   

63

นาย

ขุนด่าน

แซ่หลี่

   

64

นาย

โตหอง

แซ่หลี่

   

65

นาง

สูหยิน

สุขสวัสดิ์

   

66

นาย

สุทธิรักษ์

หนองแก้ว

   

67

นางสาว

สิเรมอร

ฤทธยานนท์

   

68

นาย

สุรพงษ์

พัฒนชาคร

   

69

นางสาว

วนิดา

ตั้งคำ

   

70

นางสาว

มะลิวัลย์

มิมาละ

 

 

71

นางสาว

อัญชิสา

พลสุวรรณ

 

 
           

 หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบท่านใดประสงค์จะเข้าพัก ณ โรงแรมร้อยเกาะ แจ้งความประสงค์ภายในวันที่22 เมษายน 2556

 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-355688 (ฟรีค่าที่พัก)

 

** ผู้สมัครท่านใดไม่มีรายชื่อประกาศ ให้นำเอกสารสมัคร พร้อมใบเสร็จค่าสมัคร หรือใบโอนเงินค่าสมัคร

 มายืนยันในวันสอบ ที่ 22 เมษายน 2556

           

ใส่ความเห็น