รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2558
28 ส.ค. 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เอกสารรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558
 new
ค่าใช้จ่าย/หลักฐานการรายงานตัว

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน2 รูป

2.สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

 

ที่

คณะ/สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียม

ค่าชุดนักศึกษา

รวม

ค่าหอพัก

รวม

แรกเข้า

การศึกษาเหมาจ่าย

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

1

การท่องเที่ยว

1,650

7,750

1,500

10,900

9,000

19,900

2

ธุรกิจการบิน

3,650

22,700

1,500

27,850

16,000

43,850

3

การจัดการธุรกิจการบิน

3,650

47,700

1,500

52,850

16,000

68,850

4

การจัดการโรงแรม

3,650

28,700

1,500

33,850

16,000

49,850

 

ใส่ความเห็น