27 ม.ค. 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ, สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจบริการ ในภาคปกตินั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557 

ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งฯ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2557

ใส่ความเห็น