17 เม.ย. 2561

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของกิจกรรมเชิงอาสา(Volunteer)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์จารีย์ พรหมณะ ได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของกิจกรรมเชิงอาสา(Volunteer) ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมที่เป็นประโยชย์ต่อชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการ กว่า 20 โครงการในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ท้องถิ่นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (สมุย)  และจังหวัดใกล้เคียง โดยพื้นที่โครงการประกอบไปด้วยศาสนสถานในชุมชน เช่น วัด มัสยิด  สถานศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานสงเคราะห์ผู้ไร้ญาติ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนในหลายพื้นที่

กิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจากเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชย์  ต่อนักศึกษาพัฒนาจิตสำนึกความตระหนักในด้านความเข้าใจมนุษย์ ความสามัคคี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน เกิดการเรียนรู้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ตอบสนองพันธกิจสำคัญของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประกอบรายวิชาจิตวิทยาบริการประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 2 สาขาธุรกิจการบิน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์จารีย์ พรหมณะ อาจารย์หลักสูตรธุรกิจการบิน

[cs_heading column_size=”1/1″ heading_title=”ประมวลภาพและวิดีทัศน์กิจกรรม โดยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว” heading_style=”2″ heading_size=”25″ heading_align=”left” bottom_border=”on” heading_divider=”off” heading_font_style=”normal” heading_color=”#228ed6″] [/cs_heading]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=NfpURtq-Yj0?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=Cg2qsrsMQ2c?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=cD89bvMf5V0?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=BQ7vdx09zyo?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=w0avOOrDNk8?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=jYK5BoRrS_s?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]


[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=7PtTPzRbT18?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=cuXXcGuJBds?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=Zh7ohqZEgN0?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=U08SUJaYxC0?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HhP3wy9mlYY?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=FeRaPQOZbSU?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]


[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=Cm8OZqHkVXQ?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=nzLAVatjbbE?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=zAZJ2c5Gp_8?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]

[cs_column column_size=”1/3″ cs_image_url55337=”Browse”][cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=fahQqOeGOLQ?rel=0″ video_width=”400″ video_height=”200″][/cs_video][/cs_column]