กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปี 2557
24 มิ.ย. 2557

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปี 2557

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปี 2557


กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557

หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557

07.30-08.30 น. บัณฑิตรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกซ้อม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
08.30-09.00 น. ชมวิดีทัศน์ การดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556
09.00-09.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
09.30-10.00 น. ปฐมนิเทศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมสาธิต
10.00-12.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่้มย่อย ครั้งที่ 1 พร้อมตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว ตามสถานที่ดังนี้
– จุดฝึกซ้อมที่ 1 ภายในหอประชุมวชิราลงกรณ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาบัญชีบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– จุดฝึกซ้อมที่ 2 ห้องโถง และปีกด้านซ้ายหอประชุมวชิราลงกรณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
– จุดฝึกซ้อมที่ 3 ชั้นล่าง (หน้ากองพัฒนานักศึกษา) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
และปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
– จุดฝึกซ้อมที่ 4 ห้องโถง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
– จุดฝึกซ้อมที่ 5 คณะนิติศาสตร์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
– จุดฝึกซ้อมที่ 6 ห้อง GA ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต
12.00- 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 -16.30 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ตามจุดที่กำหนด / พร้อมตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
16.30-17.00 น. อาจาย์ประจำกลุ่มสรุปผลการฝึกซ้อมประจำวันและนัดหมาย

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

(ค.บ. ,วท.บ ,น.บ., รป.บ., ศ.บ., ศศ.บ. , บช.บ., พย.บ., บธ.บ., ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต)
08.00-12.00 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ / พร้อมลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-13.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
บริเวณหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
13.30-16.30 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 2 16.30-17.00 น. อาจารย์ประจำกลุ่มสุรปผลการฝึกซ้อมประจำวันและนัดหมาย

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

08.00-08.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
บริเวณหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
08.30-12.00 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-13.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
บริเวณหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
13.30-16.30 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 4
16.30-17.00 น. อาจารย์ประจำกลุ่มสรุปผลการฝึกซ้อมประจำวันและนัดหมาย

วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 2557

(วันฝึกซ้อมใหญ่) (ค.บ. ,วท.บ ,น.บ., รป.บ., ศ.บ., ศศ.บ. , บช.บ., พย.บ., บธ.บ.,
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต) (ค.บ. , วท.บ. , น.บ. ,รป.บ , บธ.บ. , บช.บ. , พย.บ. , ศศ.บ. , ปริญญามหาบัณฑิต)
08.00-08.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
บริเวณหลังอาคารคณะมุนษย์ศาสตร์ฯ /เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
08.30-12.00 น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/td>
12.00-13.00 น. พักกลางวัน 13.00-13.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา
/ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถวบริเวณหลังอาคารคณะมุนษย์ศาสตร์ฯ /เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
13.00-17.00 น. พิธีฝึกซ้อมมใหญ่ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 (วันรับจริง)
08.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว
บริเวณหลังอาคารคณะมุนษย์ศาสตร์ฯ
09.00 น. เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
11.30 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
1. บัณฑิตจะต้องฝึกซ้อมตามตารางที่กำหนดทุกวัน ผู้ขาดการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2. การตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตตั้งแถวถือเป็นการรายงานตัวของบัณฑิตในการเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
3. การแต่งกาย

3.1 วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557 – บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าคู่เดียวกับวันที่รับจริง
(ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ)
– บัณฑิตหญิง ให้สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า
แต่ไม่เกินครึ่งน่อง และสวมรองเท้าคู่เดียวกับวันที่รับจริง (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ)
3.2 วันที่ 3 สิงหาคม 2557 แต่งชุดครุยปริญญา (วันฝึกซ้อมใหญ่)
– บัณฑิตรับราชการ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
– บัณฑิตรับราชการ ทหาร/ตำรวจ
สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวต้องมีกระบี่ ถุงมือ ประกอบชุดตามระบเบียบของทหาร/ตำรวจ และบัณฑิตรับราชการ ทหาร/ตำรวจ ที่จะต้องมีกระบี่ ถุงมือ จะต้องมีชั้นยศตั้งแต่จ่าสิบตรี หรือจ่าสิบตำรวจ ขึ้นไป – บัณฑิตชาย สวมเครื่องแบบนักศึกษาชายสวมชุดสูทสีกรมท่า ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
– บัณฑิตหญิง สวมเครื่ิองแบบนักศึกษาหญิง สวมกระโปรงทรงเอสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย สีผมธรรมชาติ ห้ามทำสีผม
– บัณฑิตหญิงที่จะต้องสวมชุดคลุมท้องให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรงสีกรมท่าติดซิปหลัง – บัณฑิตเพศที่
3 แต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศที่กำเนิด – บัณฑิตสวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว หรือเครื่องแต่งโลหะ
– บัณฑิตมุสลิมหรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถกระทำได้ ดดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา
3.3 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 (วันรับจริง) แต่งกายเหมือนวันฝึกซ้อมใหญ่

4. บัณฑิตสามารถติดต่อรับชุดครุยปริญญา ได้ตั้งแต่วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยมของมหาวิทยาลัย

สามารถดาวโหลด : กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปี2557

ใส่ความเห็น