25 ต.ค. 2561

การวิพากย์ผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะให้ได้คุณภาพตลอดจนสามารถนำขอผลงานทางวิชาการได้นั้น เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางฝ่ายฯจึงได้จัดให้มีโครงการ “เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้คุณภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี อิสิชัยกุล