พระพุทธรูปหินทรายแดง

23-กุมภาพันธ์-2017 0
พระพุทธรูปหินทรายแดง พบจำนวนมากทั้งบริเวณเมืองนอกและเมืองในแต่ชำรุดเป็นซากเกือบทั้งหมด ยกเว้นในวิหารเมืองนอก 6 องค์ ที่ได้รับการบูรณะรักษาไว้ เพื่อเป็นสิ่งสักการะของประชาชนทั่วไป พระพุทธรูปเกือบทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พบปางสมาธิเพียง เมืองละ 1 องค์เท่านั้น ลักษณะทางพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปวัดเวียงสระ เมืองนอก (วัดปัจจุบัน) เป็นฝีมือช่างท้องถิ่น อยู่ในตระกูลช่างไชยา พระเกตุมาลามีกลีบบัวเข็ม ยอดพระเศียรมีอุณาโลมด้านข้างมี ริ้วประกอบ หน้าผากมีไรพระศกบาง ปลายสังฆาฏิซ้อนกัน 2 ชิ้น อายุประมาณสม […]…

อู่เรือหรือท่าจอดเรือ

23-กุมภาพันธ์-2017 0
อู่เรือหรือท่าจอดเรือ ขนาดใหญ่พบ 5 แห่ง  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกโดยอาศัยลำน้ำคลองตาลและแม่น้ำหลวงหรือแม่น้ำตาปี  ใช้เดินทางติดต่อขนส่งสิ่งของ สินค้า ระหว่างเมืองเวียงสระกับดินแดนอื่นๆ เช่น อินเดีย จีน เวียดนาม กัมพูชา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย อยุธยา เมืองคูบัวราชบุรี อาหรับ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณอู่เรือ คือ เครื่องถ้วยลายครามสมัยราชวงศ์ชิงจากแหล่งเตาอันซี มณฑลฝูเจี้ยน แหล่งเตาคงจี  มณฑลฝูเจี้ยน แหล่งเตาจิ่วชุน แหล่งเตาเต๋อเจิ้ง มณฑลเจียงซี เครื่องถ้วยลายครามสมัยราชวงศ์หมิง เครื่องถ้วยเคลื […]…

เจดีย์

23-กุมภาพันธ์-2017 0
ทั้งเมืองในและเมืองนอกต่างมีเจดีย์เมืองละ 1 องค์  แต่เจดีย์เมืองนอกรื้อออกเมื่อ พ.ศ.2495 เพื่อเลื่อนวิหารและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้ง 6 องค์ ให้มาอยู่ในระดับเดียวกับอุโบสถ มีลักษณะรูปทรงระฆังคว่ำ เจดีย์เมืองใน  สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาแทนพระพุทธเจ้า หรือเป็นอนุสรณ์ของบุคคลสำคัญประจำเมือง  ลักษณะการก่อสร้างโดยใช้อิฐดินเผาไม่สอปูน หันหัวออก สภาพปัจจุบัน  ชำรุดหักพังมาก ยังหารูปทรงและขนาดไม่ได้ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15…

เสมา

23-กุมภาพันธ์-2017 0
เสมาคือสิ่งกำหนดเขตชุมนุมของสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้กำหนดเขตพัทธสีมาไว้ 8 อย่าง คือ ภูเขา หิน ป่าไม้ จอมปลวก ถนน แม่น้ำและน้ำ ในสมัยต่อมานิยมใช้หินเป็นส่วนมาก ในวัดเวียงสระปรากฏสีมาเป็นหินทรายแดงเป็นเสมาคู่ โดยทั่วไปวัดเป็นเสมาเดี่ยว การทำเสมาคู่มีข้อสันนิษฐาน 2 ประการ ประการแรก เพราะมีการผูกสีมาต่างสมัย ต่างนิกาย ภายหลังไม่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของเขตสีมาจึงผูกขึ้นใหม่ ประการที่สอง เนื่องจากเป็นวัดหลวงประจำเมือง เจ้าเมืองเป็นผู้สร้างขึ้น…

เทวรูปพระนารายณ์ (พระวิษณุ)

23-กุมภาพันธ์-2017 0
เทวรูปพระนารายณ์ (พระวิษณุ) สูง 134 ซ.ม. สลักนูนสูงสกุลช่างปัลลวะ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 มี 4 กร พระหัตถ์ซ้ายถือคฑาแนบพระองค์ พระหัตถ์ขวาทรงถือภู (ก้อนดิน) พระหัตถ์หลังซ้ายอยู่ระดับอังศา (บ่า) ทรงถือจักร พระหัตถ์หลังขวาทรงถือสังข์ ทรงผ้าใต้นาภีคาดตรงขมวดเป็นปม ทรงผ้ายาวเป็นร่องระหว่างขายาวถึงข้อพระบาท ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร…

คูเมือง

23-กุมภาพันธ์-2017 0
ใช้กำหนดเขตเมือง ด้านทิศตะวันออกขุดคูเมืองเชื่อมจากลำคลองตาลอ้อมไปด้านทิศใต้จดล้ำน้ำด้านทิศตะวันตกมีคูแบ่งเมืองออกเป็น 3 ส่วน มีประตูเมืองด้านทิศตะวันออก 2 แห่ง ด้านทิศใต้ 1 แห่ง และประตูเชื่อมเมืองนอกกับเมืองใน 1 แห่ง คูเมืองในมีความกว้าง 4.5 เมตร ความลึก 1 เมตร คูเมืองนอกมีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 3.5 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกใช้ลำคลองตาลเชื่อมกับลำน้ำตาปี ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ขนส่ง  …

หอไตร

23-กุมภาพันธ์-2017 0
สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา ควรแก่การเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยก่อสร้างไว้กลางน้ำเพื่อป้องกันหนู  มด ปลวก ทำลาย กัดกินคัมภีร์ ลักษณะการก่อสร้าง เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าใต้ถุนสูง  มีหน้าจั่ว 2 ด้าน  มีรัศมีแสงพระอาทิตย์ มีปีกทั้ง 4 ด้าน  มีระเบียงรอบ  มีสะพานข้ามที่สามารถชักกลับได้เมื่อข้ามเสร็จแล้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2465…

หอระฆัง

23-กุมภาพันธ์-2017 0
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 ศิลปะย่อมุม 12 เพื่อใช้ให้สัญญาณเรียกประชุมคณะสงฆ์ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา…

สระน้ำโบราณ

23-กุมภาพันธ์-2017 0
เมืองโบราณเวียงสระมีสระน้ำอยู่ 2 สระ อยู่ประจำเมืองใน 1 สระ และเมืองนอก 1 สระ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของบุคคลชั้นสูงของเมืองนั้นๆ สระน้ำแห่งนี้เป็นที่มาของชื่อบ้าน นามเมือง คือ บ้านเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ…

พระปรางค์จำลอง

23-กุมภาพันธ์-2017 0
ทำด้วยศิลาทรายแดง มีจารึกบนองค์พระปรางค์ เป็นจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ระบุปี พ.ศ.2459 ข้อความจารึกปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของพระปรางค์จำลองศิลาทรายแดง ขนาดกว้าง  26 เซนติเมตร  สูง 63 เซนติเมตร หนา 29 เซนติเมตร จารึกหลักนี้ถูกเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ระบุวันที่ 14 ตุลาคม 2459 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อบอกว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศ เมื่อครั้งเป็นพระอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ได้ทรงนำพระศิลา (พระปรางค์นี้มาจากวัดเวียงสระซึ่งเป็นวัดโบราณในมณฑลสุราษ […]…