วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

แกลอรี่

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558