วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

การเข้าศึกษาต่อ

ผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

4. มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

5. มีจิตใจรักงานบริการ

6. มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพดี

7. สถานภาพโสด

8. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการ

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของวิทยาลัยฯ เท่านั้น

ระบบรับสมัครออนไลน์ : ระบบรับสมัครเข้าศึกษต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

สอบถามปัญหาการใช้ระบบรับสมัครได้ที่  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 077 913 372

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดในใบสมัคร จำนวน 2 รูป

 3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

 5. เอกสารการอบรมภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

*ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

กรณีสมัครออนไลน์

1. คลิกไปยังเมนู "รับสมัครนักศึกษา" และคลิก "ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ วนช." 

2. จะพบกับแบบฟอร์มการรับสมัครด้านขวามือ ให้กรอกแบบฟอร์ม แล้วคลิก "ส่งใบสมัคร" จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งต่อไป