วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

บุคลากรสายสนับสนุน

:
 • นางสาววาสนา เพชรกาศ
  นางสาววาสนา เพชรกาศ

    ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    การศึกษา ร.บ. (รัฐศาสตร์)
    สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย
    โทรศัพท์ 077 913 372
    อีเมลล์ ppoy1980@gmail.com
 • นางสาวอัจฉรา โอบอ้อม
  นางสาวอัจฉรา โอบอ้อม

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษา บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 02 576 1353
  อีเมลล์ aujchara_14@hotmail.com
 • นางสาวปิยนาฏ ขจรศักดิ์สิริกุล
  นางสาวปิยนาฏ ขจรศักดิ์สิริกุล

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษา ศศ.บ. (บริหารทรัพย์กรมนุษย์)
  มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ piyanart_1978@hotmail.com
 • นางสาวกชฌกรณ์ มีพัฒน์
  นางสาวกชฌกรณ์ มีพัฒน์

  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  การศึกษา บธ.บ. (การบัญชี)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ kotchakon.inging@gmail.com
 • นางสาววรารัตน์ เทือกทิพย์
  นางสาววรารัตน์ เทือกทิพย์

    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    การศึกษา บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
    สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร, ประเทศไทย
    โทรศัพท์ 077 913 372
    อีเมลล์ wararat8888@yahoo.com
 • นางอุราวรรณ ศิริแสง
  นางอุราวรรณ ศิริแสง

  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจบริการ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ 077-913333 ต่อ 679
  อีเมลล์ jiftchai@hotmail.com
 • นายเจตนัยธ์ เพชรศรี
  นายเจตนัยธ์ เพชรศรี

  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  การศึกษา ปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นม.)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-913333 ต่อ 679
  อีเมลล์ jettanai.p@hotmail.com
 • นายพิทักษ์ ทองเกษม
  นายพิทักษ์ ทองเกษม

    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    การศึกษา วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วิทยาเขตภูเก็ต, ประเทศไทย
    โทรศัพท์ 077-913333 ต่อ 679
    อีเมลล์ pitak.tongkasem@gmail.com
 • นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์
  นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-913 372
  อีเมลล์ may_gotji5@hotmail.com
 • นางสาวเพ็ญวิไล แก้วเพชร
  นางสาวเพ็ญวิไล แก้วเพชร

  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 
  สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-913333 ต่อ 679
  อีเมลล์ a_penpetch@hotmail.com
 • นางสาวนันทิกร หินอ่อน
  นางสาวนันทิกร หินอ่อน

    ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    การศึกษา วท.บ. (ฟิสิกส์)
    สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    โทรศัพท์ 077 913 372
    อีเมลล์ nuntikorn4559@gmail.com
:
 • นายยรรยง ศรีฟ้า
  นายยรรยง ศรีฟ้า

    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
    การศึกษา ปริญญาโท (ศน.ม) สังคมวิทยา
    สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ประเทศไทย
    โทรศัพท์ 077-300 258
    อีเมลล์ yanyoong.srifa@hotmail.com
 • นางสาวดอกรักษ์ นัดทยาย
  นางสาวดอกรักษ์ นัดทยาย

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-300 258
  อีเมลล์ shandy_samui@yahoo.com
 • นางสาวอนุรัก เนียมมูสิก
  นางสาวอนุรัก เนียมมูสิก

  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  การศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-300 258
  อีเมลล์ anurak3@hotmail.co.th
 • นายนลวัชร์ ขุนลา
  นายนลวัชร์ ขุนลา

    ตำแหน่ง นักวิชาการหอพัก
    การศึกษา ปริญญาตรี การท่องเที่ยว
    สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย
    โทรศัพท์ 077-300 258
    อีเมลล์ nollawach@hotmail.com
 • นางสาวขนิษฐา บุญนำ
  นางสาวขนิษฐา บุญนำ

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-300 258
  อีเมลล์ jif.kanitta@hotmail.com
 • นางสาวปุญญิศา คีรีเพชร
  นางสาวปุญญิศา คีรีเพชร

    ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
    การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) การจัดการสารสนเทศ
    สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
    โทรศัพท์ 077-300 258
    อีเมลล์ punyisa_1986@hotmail.com
 • นายอดิเทพ สุวรรณขำ
  นายอดิเทพ สุวรรณขำ

    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
           การศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี, ประเทศไทย
    โทรศัพท์ 077-300 258
    อีเมลล์ fast_0@hotmail.com
 • นางสาวจันทิมา เจะตัม
  นางสาวจันทิมา เจะตัม

  ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  การศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ) บรรณารักษ์ศาสตร์
  และสารนิเทศศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-300 258
  อีเมลล์ huda_day@hotmail.com
:
 • นางสาวฮาลีเม๊าะ ตันหยงหะแต
  นางสาวฮาลีเม๊าะ ตันหยงหะแต

  ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
  การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 086-2869034
  อีเมลล์ mosshaleemah@gmail.com
 • นางสาวกรชวัล กาญจนภักดิ์
  นางสาวกรชวัล กาญจนภักดิ์

  ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
  การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  โทรศัพท์ 089-4703636
  อีเมลล์ nan_7697@hotmail.com
 • นายอภิรัช แทนโชติ
  นายอภิรัช แทนโชติ

    ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้การบริการโรงแรมและท่องเที่ยว
            การศึกษา      บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขา การจัดการ
    สถาบัน Atma Jaya Yogayakarta University, Indonesia
    โทรศัพท์ 081-5387237
    อีเมลล์ apirathtanchot@gmail.com

.