วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

:
 • ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
  ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

  ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
  การศึกษา ปร.ด (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ bowing1980_3@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บนฐานชุมชน
 • นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย
  นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย

  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผน
  การศึกษา วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 300 258
  อีเมลล์ oat19inter@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการธุรกิจบริการ
 • นางสาวจารีย์ พรหมณะ
  นางสาวจารีย์ พรหมณะ

   
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา บธ.ม. (การจัดการการบิน)
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 300 258
  อีเมลล์ ajjaree.pnru@gmail.com, reja12@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการการบิน
 • นางสาวภรณ์พักตรา ศักดา
  นางสาวภรณ์พักตรา ศักดา

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วท.ม (การบริหารการบิน)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ nan_lady@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการบิน
 • ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง
  ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด. (การจัดการ)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยฮัล, อังกฤษ
  โทรศัพท์ 077 300 258 ต่อ 1208
  อีเมลล์ nisarat.tha@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาการรวมกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

.