วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

:
 • นางสาวสุทธิพรรณ ชิตินทร
  นางสาวสุทธิพรรณ ชิตินทร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา บธ.ม.
  (สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 973 372
  อีเมลล์ suttipan27@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม
 • นางสาววิชชุตา ให้เจริญ
  นางสาววิชชุตา ให้เจริญ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา สค.ม. (สิ่งแวดล้อม)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ witchu.f@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ/สังคมและวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อมการวิจัยและวัฒนธรรม/มัคคุเทศก์/วิัจัย
 • นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
  นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา บธ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ kessinitri@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ

  - การจัดประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว

  - พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

  - มัคคุเทศก์

 • นางสาวจีรติ พูนเอียด (ลาศึกษาต่อ)
  นางสาวจีรติ พูนเอียด (ลาศึกษาต่อ)

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา การจัดการและการวางแผนการท่องเที่ยว
  สถาบัน มหาวิทยาลัย บอร์นมัธ, ประเทศอังกฤษ
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ jeerati28@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 • นางสาวตวงกาญจน์  วัฒน์บุณย์ (ลาศึกษาต่อ)
  นางสาวตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์ (ลาศึกษาต่อ)

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมระหว่างประเทศ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นครอส, ประเทศออสเตรเลีย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ tuangkarn@sru.ac.th, tuangkarn@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการการท่องเที่ยว
 • ดร.สิญาธร นาคพิน
  ดร.สิญาธร นาคพิน

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ดุษฎีบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สถาบัน มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิก, ประเทศฮ่องกง
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ sri_nam@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค, นักท่องเที่ยว, ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR), ด้านการบริหารบุคคล, สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร, วิจัยและการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) โดย AMOS
 • นางสาวกนกวรรณ ศรีขวัญ
  นางสาวกนกวรรณ ศรีขวัญ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา-การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 300 258
  อีเมลล์ aj_kanokwan@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

.