วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

:
 • ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี
  ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ดุษฎีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรการบริการ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ sansanee@sru.ac.th
  ความเชี่ยวชาญ

  - การจัดการบุคลากร

  - การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการบริการ

 • นางสาวยกสมน เจ๊ะเฮง (ลาศึกษาต่อ)
  นางสาวยกสมน เจ๊ะเฮง (ลาศึกษาต่อ)

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ yoksamon.sru@gmil.com
  ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริการและการโรงแรม
 • นางสาวเบญญา จริยวิจิตร
  นางสาวเบญญา จริยวิจิตร

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
  การศึกษา วท.ม. การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
  สถาบัน มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม, ประเทศอังกฤษ
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ J_benya@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ

  - การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร

  - การจัดการธุรกิจบริการ

 • นางสาวศศิธร อุชุพงศธร
  นางสาวศศิธร อุชุพงศธร

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ
  สถาบัน สวิส โฮเต็ล เมเนจเม้นท์ สคูล, ประเทศสวิตเชอร์แลนด์
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ sasithon.u@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ

  การจัดการการโรงแรม

 • นางสาวมัลลิตา ชูติระกะ (ลาศึกษาต่อ)
  นางสาวมัลลิตา ชูติระกะ (ลาศึกษาต่อ)

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปริญญาโท พณิชยศาสตรมาหาบัณฑิต สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหากรรมบริการ
  สถาบัน มหาวิทยาลัย  แม๊กฟรัวรี่, ประเทศออสเตรเลีย
  โทรศัพท์ 02 576 1353
  อีเมลล์ tukta_83@hotmail.com 
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 • นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
  นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขา การจัดการธุรกิจการบิน
  สถาบัน มหาวิทยาลัยลอนดอน เมโทรโพลิเทน, ประเทศอังกฤษ
  โทรศัพท์ 077 300 258
  อีเมลล์ laophram.j@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการบิน
 • นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
  นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์

   
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
  สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา,ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-300-258 ต่อ 1208
  อีเมลล์

  s_sunsar@hotmail.com

  iamgamme@gmail.com

  ความเชี่ยวชาญ การจัดการการท่องเที่ยว
 • นางสาวณิษา จารุสิริชัย
  นางสาวณิษา จารุสิริชัย

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปริญญาโท สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ, ประอังกฤษ
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ nisa.charusirichai@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • นางสาวจิตรี ไทรทอง
  นางสาวจิตรี ไทรทอง

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  การศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมิสเดิร์นเซค, ประเทศอังกฤษ
  โทรศัพท์ 077 300 258
  อีเมลล์ jittree.saithong@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ การเก็บรักษาพนักงาน (พนักงานสัมพันธ์)

.