วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

:
 • ขวัญณภัทร หิมทอง
  ขวัญณภัทร หิมทอง

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา  
  สถาบัน  
  โทรศัพท์ 077 913 333 ต่อ 1410
  อีเมลล์
  ความเชี่ยวชาญ  
 • นางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว (ลาศึกษาต่อ)
  นางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว (ลาศึกษาต่อ)

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา อ.ม. (ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น)
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ c_nuchanan@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาญี่ปุ่น
 • นางสาวอินทรียา หลีกันชะ (ลาศึกษาต่อ)
  นางสาวอินทรียา หลีกันชะ (ลาศึกษาต่อ)

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ intareeya@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาฝรั่งเศส
 • นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์
  นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์

   
  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา อ.ม. (ภาษารัสเซียนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
  สถาบัน มหาวืทยาลัยอูราลเฟเดอรัล, สหพันธรัฐรัสเซีย
  โทรศัพท์ 077-300 258
  อีเมลล์ k.mantanan@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ภาษารัสเซีย
 • Mr. Wirun Phichaiwongphakdee (ลาศึกษาต่อ)
  Mr. Wirun Phichaiwongphakdee (ลาศึกษาต่อ)

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ 840558620@qq.com
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน
 • Ms. Tatiana Litvinova
  Ms. Tatiana Litvinova

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
  สถาบัน The American Institute of Business and Economics, ประเทศรัสเรีย
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ thaitali@yahoo.com
  ความเชี่ยวชาญ ภาษารัสเซีย
 • Mr. Hisahiro Yamada
  Mr. Hisahiro Yamada

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศษ.ม. (ภาษาศาสตร์)
  สถาบัน Carthage College, USA
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ hiroyamada29@hotmail.com
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาญี่ปุ่น
 • Mr. Han Seong IL
  Mr. Han Seong IL

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ arithaihan@hanmail.net
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาเกาหลี
 • Ms.Audrey Arles
  Ms.Audrey Arles

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา Bachelor of Education and Formation
  สถาบัน Toulouse-le Mirail University, France
  โทรศัพท์ 077 913 372
  อีเมลล์ ydrech@hotmail.fr
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาฝรั่งเศส
 • ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
  ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

  ตำแหน่ง อาจารย์
  การศึกษา ปร.ด (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077 300 258
  อีเมลล์ chuleewanmi@gmail.com
  ความเชี่ยวชาญ 1. ภาษาเยอรมัน
  2. สิ่งแวดล้อมศึกษา
  3. ทักษะการช่วยอำนวยการ   (Facilitation  skill)

.