วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

กยศ.

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม
2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อให้นักศึกษารับทราบแนวทางและเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกู้ยืมเงิน
กองทุนผ่านระบบ e-Studentloan ประจำปีการศึกษา 2556 

จึงประกาศมาเพื่อนักศึกษากองทุนทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2556