วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของเทอมที่ 1/2560

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560  

วันที่ 15 กันยายน 2560 ณห้อง MSC 7 อาคารวิทยาการจัดการ 2

 

 

ist_trainee_present_1_resize.jpgist_trainee_present_2_resize.jpgist_trainee_present_3_resize.jpgist_trainee_present_4_resize.jpgist_trainee_present_5_resize.jpgist_trainee_present_6_resize.jpgist_trainee_present_7_resize.jpgist_trainee_present_8_resize.jpgist_trainee_present_5.jpg

Albums