วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 25 พฤษภาคม 2560 71
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 20 เมษายน 2560 331
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจการบิน และการจัดการโรงแรม ประจำปี 2558 26 มิถุนายน 2558 1305
การรับชุดนักศึกษาต้นแบบ เสื้อเฟรชชี่ และอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ วนช. 23 เมษายน 2558 1977
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558 20 เมษายน 2558 1621
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน 13 มิถุนายน 2557 1363
กิจกรรมและข้อแนะนำนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2557 26 กุมภาพันธ์ 2557 2350
ขอเชิญร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าโครงการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Study) 28 มกราคม 2557 1344
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2557 27 มกราคม 2557 1436
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 10 มกราคม 2557 1782
ขอเชิญร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศฮังการี 03 มกราคม 2557 1287
ข้อมูลการสอบ TOEIC 12 ธันวาคม 2556 2023
เอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว (ว.นานาชาติการท่องเที่ยว) 20 พฤศจิกายน 2556 2361
ปัจฉิมนิเทศกลุ่มเรียน 5486.071 02 กันยายน 2556 1554
ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 4 วนช. เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม ปี 2556 10 กรกฎาคม 2556 2529
ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ 2556 22 พฤษภาคม 2556 3545
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (ธุรกิจการบิน) 29 เมษายน 2556 3419
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ 07 มีนาคม 2556 2827