วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560 15 กันยายน 2560 75
แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560 21 กรกฎาคม 2560 184
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2560 ทั้งสายการบินในและต่างประเทศ 13 กรกฎาคม 2560 98
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ในงานวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 08 กรกฎาคม 2560 231
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 25 พฤษภาคม 2560 126
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 20 เมษายน 2560 384
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจการบิน และการจัดการโรงแรม ประจำปี 2558 26 มิถุนายน 2558 1369
การรับชุดนักศึกษาต้นแบบ เสื้อเฟรชชี่ และอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ วนช. 23 เมษายน 2558 2115
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558 20 เมษายน 2558 1681
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน 13 มิถุนายน 2557 1403
กิจกรรมและข้อแนะนำนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2557 26 กุมภาพันธ์ 2557 2370
ขอเชิญร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าโครงการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Study) 28 มกราคม 2557 1367
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2557 27 มกราคม 2557 1467
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 10 มกราคม 2557 1817
ขอเชิญร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศฮังการี 03 มกราคม 2557 1325
ข้อมูลการสอบ TOEIC 12 ธันวาคม 2556 2052
เอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว (ว.นานาชาติการท่องเที่ยว) 20 พฤศจิกายน 2556 2384
ปัจฉิมนิเทศกลุ่มเรียน 5486.071 02 กันยายน 2556 1578
ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 4 วนช. เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม ปี 2556 10 กรกฎาคม 2556 2549
ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ 2556 22 พฤษภาคม 2556 3563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (ธุรกิจการบิน) 29 เมษายน 2556 3447
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ 07 มีนาคม 2556 2865