วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

คณะผู้บริหาร

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 
นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย

นายธนาวิทย์  บัวฝ้าย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา


นางสาววิชชุตา ให้เจริญ

นางสาววิชชุตา ให้เจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 
ดร.สิญาธร นาคพิน

 ดร.สิญาธร นาคพิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

อาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร
นางสาวสุทธิพรรณ ชิตินทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ณิษา จารุสิริชัย
นางสาวณิษา จารุสิริชัย
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์จิตรี ไทรทอง
นางสาวจิตรี ไทรทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
นางสาวเบญญา จริยวิจิตร
นางสาวเบญญา จริยวิจิตร
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

 หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 นายยรรยง ศรีฟ้า
นายยรรยง ศรีฟ้า
หัวหน้าสำนักงานคณบดี