วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน )
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อสร้างบุคลากรรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจการบินและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านธุรกิจการบินที่มีอยู่ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนานาชาติได้

Aeronautical Radio of Thailand

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

      ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ โดยการการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความลับ ประชุมสัมมนาร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

Civil Aviation Training Center

สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center)

     ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่การฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญสำหรับการสอน การฝึกอบรม

 

MOU

กลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ 15 โรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต      
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการผลิตบัณฑิตให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล 

 

Le Meridien Phuket Beach Resort

Le Meridien Phuket Beach Resort

      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษา

 

 

Centara Grand Hotels  Resorts

Centara Grand Hotels & Resorts

      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษา

 

Rayavadee Krabi

Rayavadee Krabi

      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษา

 

HEZHOU UNIVERSITY

Hezhou University ประเทศจีน
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเพิ่มความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านภาษาจีนไปปรับใช้ได้จริง

Budapest Business School (BBS) College of Commerce, Catering and Tourism (CCCT) ประเทศฮังการี
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานการโรงแรมและอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างวิสัยทัศน์ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศญี่ปุ่นมาฝึกสอนที่ประเทศไทย และส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น 

Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการที่ Yunnan Normal University ได้คัดสรรอาจารย์ชาวจีนที่มีความรู้ความสามารถมาสอนวิชาภาษาจีนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน
      ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาไทยและการท่องเที่ยวไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน เป็นระยะเวลา 10 เดือน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งนักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน

Yulin Normal University

Yulin Normal University