วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ศูนย์การศึกษา

bangkok.jpgsamui.jpgsuratthani.jpg

 

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2553 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มีศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ หน่วยบริการฐานพื้นที่เกาะสมุย และศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) ดังนี

 

1. ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กรุงเทพมหานคร

           ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสายการบิน โดยวิทยากรและอาจารย์จากบริษัทการบินไทย จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งจะมีนักศึกษาโปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

2. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  อ.เกาะสมุย

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  อ. เกาะสมุย เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน จำนวน 200 คน ซึ่งมหาวิทยาลัย ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ทำความตกลงร่วมกับ 13 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เข้ามาศึกษาร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4  โปรแกรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านการโรงแรมและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว