วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) 

             สร้างองค์ความรู้ สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

            เป็นผู้นำทางด้านศาสตร์และศิลป์แห่งการท่องเที่ยวและการบริการในระดับภูมิภาค

 

พันธกิจ (Mission)

             1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

             2. ดำเนินการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

             3. ให้บริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

             4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเผยแพร่สู่สาธารณชน

             5. สร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

             6. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในสาขาจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

             2. เพื่อผลิตผู้บริหารด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความรู้ระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

                 และวัฒนธรรมสากล

             3. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและค้นคว้าวิจัยแหล่งท่องเที่ยวใหม่

             4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น เอกลักษณ์ของดีประจำท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้เกิดการ

                 เรียนรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติ และท้องถิ่น

             5. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการจัดการโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานของรัฐบาล

                 รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

             6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อใช้ศึกษาหาความรู้และสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศ  

                 ตะวันตกได้

 

อัตลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

             1. บุคลิกภาพดี

             2. มีจิตบริการ

             3. เชี่ยวชาญภาษา

             4. รักษาสิ่งแวดล้อม