วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ประวัติวิทยาลัยฯ

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เริ่มผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2534 โดยในขณะนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สังกัดอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แต่ความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะตลาดแรงงานในธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และการขนส่ง ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ของภาคใต้ รวมถึงภาคอื่น ๆ ของประเทศ ยังมีความต้องการสูงขึ้นเป็นลำดับ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวออกมาตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคใต้ตอนบนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไป ถือเป็นความร่วมมือภายในภูมิภาค ที่จะทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขึ้นภายในภูมิภาคและภายในประเทศ

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนเมษายน 2548 จัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บท. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ให้แก่พนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

สถานที่ตั้ง

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบล   ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในปี 2553 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มีศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จำนวน 2 ศูนย์ คือ  หน่วยบริการฐานพื้นที่เกาะสมุย  เปิดสอนที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อาคารไอทีสแควร์  ชั้น  11  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

 

โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 

แผนผังโครงสร้างองค์กร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว