วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2559

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ที่ได้รับรองการเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยายครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 จำนวน 81 คน และวช.ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร และตำราการวิจัยโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 มีมติให้การรับรอง "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยายครั้งที่ 2/2559 จำนวน 147 คน (มี 27 คนได้รับรองคนละ 2 หมวด) โดย ดร.สิญาธร ขุนอ่อนอยู่ในหมวดที่ 5 การวัดการสร้างเครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ