วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Facebook วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Youtube channel วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บน Google+

วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรให้มีการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศขึ้น เพื่อให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

ข้อมูลสาขาวิชาธุรกิจการบินเพิ่มเติม :
เว็บไซต์สาขาวิชาธุรกิจการบิน