นางสาวชุติภาศ แก้วเพชร

  • การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี