นางสาวเบญญา จริยวิจิตร

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

 • ปริญญาโท MSc Hospitality with Tourism Management, University College Birmingham, Birmingham, United Kingdom
 • ปริญญาตรี ศศบ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน), วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ประวัติการทำงาน

  2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2560 อาจารย์พิเศษ วิชาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  2559-2560 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2551-2552  พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซีสเตม สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

 • การบริการวิชาการ

  17 สิงหาคม 2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    

  12 กรกฎาคม 2561 พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (BioD5 plus)

  29 มิถุนายน 2561 ผู้ดำเนินรายการ งานเสวนาโครงการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4.0 (Creative Tourism 4.0, MICE in Suratthani)

  27 มิถุนายน 2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อพฤติกรรม บุคลิกภาพและวางตัวในสังคมจัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  15 มิถุนายน 2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัด  สุราษฎร์ธานี จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

  11 มีนาคม 2560  วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการทำงาน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  17-22 ธันวาคม 2559 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำสื่อออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวและที่พักแรม กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  5-16 ธันวาคม 2559 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ชายฝั่งทะเล) จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  12 พฤศจิกายน 2559 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน" จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  13 กรกฎาคม 2559 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน" จัดโดยโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

  5 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยากรบรรยาย โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับงานโรงแรม จัดโดย ชมรมวิชาชีพการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

  8 สิงหาคม 2558 วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  20 ธันวาคม 2557 วิทยากรบรรยาย โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) เรื่องรูปลักษณ์ใหม่สำหรับคุณ "New look for you" จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  17 สิงหาคม 2557 วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อ “บุคลิกภาพและมารยาทสากล” จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  20 มีนาคม 2557 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 หัวข้อ “ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศด้านเทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ท้องถิ่น” จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  5, 7 พฤษภาคม 2556 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 หัวข้อ “การฝึกพูดในที่ชุมชนภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” และ หัวข้อ “ฝึกภาษาต่างประเทศด้านสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และ ของที่ระลึก” จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  1-15 พฤศจิกายน 2554 วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” จัดโดย ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ผลงานทางวิชาการ

  เบญญา จริยวิจิตรและเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์. (2561). การพัฒนานักสื่อความหมายชุมชน สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))

  Jariyawijit, B. (2017). A comparative study on tourist behavior in online room booking of Thai and foreign tourists in Suratthani province, Thailand. In The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (p.13-18). Japan : Hiroshima.