นายเจตนัยธ์ เพชรศรี

  • การศึกษา : ปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นม.)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย