นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

  • การศึกษา : บธ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ประเทศไทย