นางสาวอินทรียา หลีกันชะ (ลาศึกษาต่อ)

  • การศึกษา : ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
  • ความเชี่ยวชาญ : ภาษาฝรั่งเศส