นางสาวอัจฉรา โอบอ้อม

  • การศึกษา : บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร