นางสาวอนุรัก เนียมมูสิก

  • การศึกษา : ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี