นายอดิเทพ สุวรรณขำ

  • การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี