นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์

  • การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา,ประเทศไทย