นายวิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี (ลาศึกษาต่อ)

  • การศึกษา : ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ความเชี่ยวชาญ : ภาษาจีน