นางสาววิชชุตา ให้เจริญ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  • การศึกษา : สค.ม. (สิ่งแวดล้อม)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย