นางสาววาสนา เพชรกาศ

  • การศึกษา : ร.บ. (รัฐศาสตร์)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง