นางสาวยกสมน เจ๊ะเฮง (ลาศึกษาต่อ)

  • การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย
  • ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริการและการโรงแรม