นางสาวมัลลิตา ชูติระกะ

  • การศึกษา :ปริญญาโท พณิชยศาสตรมาหาบัณฑิต สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหากรรมบริการ
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัย  แม๊กฟรัวรี่, ประเทศออสเตรเลีย