ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณ์พักตรา ศักดา

  • การศึกษา : วท.ม (การบริหารการบิน)
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย, ประเทศไทย