นายพิทักษ์ ทองเกษม

  • การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑฺวต (ท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ประเทศไทย