นางสาวปุญญิศา คีรีเพชร

  • การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) การจัดการสารสนเทศ
  • สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์